DISCLAIMER NOTICE: EMAIL TRANSMISSION

Confidentiality warning

The information contained in this transmission is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity named in the e-mail message. If the reader of this message is not the intended recipient or the agent of the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone and return the original message to us at the reply to address in the e-mail.

 

VRYWARING KENNISGEWING: E-POS TRANSMISIE

Vertroulikheidswaarskuwing

Hierdie boodskap is slegs bedoel vir gebruik van die individu of entiteit aan wie dit gerig is en bevat beskermende en vertroulike inligting. Indien die leser van hierdie boodskap nie die bedoelde ontvanger of agent van die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee verwittig dat, enige disseminasie, verspreiding of kopiëring
van hierdie kommunikasie streng verbode is. Indien u dit verkeerdelik ontvang het, verwittig ons asseblief onmiddelik per telefoon en stuur die oorspronklike boodskap aan ons terug.